HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana obyvatelstva v Plzeňském kraji

  1. Ochrana obyvatelstva v Plzeňském kraji
  2. Koncepční materiály a právní předpisy

Ochrana obyvatelstva v Plzeňském kraji

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Ochrana obyvatelstva se řeší v souladu s ustanoveními zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Převážnou část opatření ochrany obyvatelstva v Plzeňském kraji zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále „HZS PK“), kterému jako organizační složce státu jsou uvedenými zákony uloženy povinnosti. Stanovené úkoly zajišťuje na krajském ředitelství HZS PK převážně odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, který zároveň má územní působnost na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve správním obvodu územního odboru HZS Plzeň (okresy Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever). V ostatním území kraje zajišťují úkoly pracoviště ochrany obyvatelstva havarijního a krizového plánování organizačně začleněné v územních oborech HZS Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov. Jména a kontaktní údaje na příslušníky odboru a pracovišť jsou uvedeny v Kontaktech.

Na plnění a zabezpečování některých vybraných opatření k ochraně obyvatelstva se podílí krajský úřad a obce s rozšířenou působností. Mnohá opatření k ochraně obyvatelstva plní v přenesené působnosti orgány obcí. Zejména se jedná o přípravy obce na řešení mimořádných událostí z hlediska varování, evakuace, ukrytí, nouzového přežití a podílu na provádění záchranných a likvidačních prací; za mimořádné události pak varování a vyrozumění obyvatel před hrozícím nebezpečením, v součinností s velitelem zásahu organizování evakuace osob z ohroženého území, řešení fungování obce v podmínkách nouzového přežití jejich obyvatel.

Ke stanovení zásad a priorit organizačních a organizačně-technických opatření pro zajištění ochrany obyvatelstva v Plzeňském kraji byla vypracována Koncepce ochrany obyvatelstva Plzeňského kraje na léta 2009 – 2013, kterou projednala Bezpečností rada Plzeňského kraje. Tato koncepce navazuje na předcházející koncepci platnou pro léta 2003 až 2008 a rozpracovává úkoly a závěry vládou schválenou Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 na podmínky Plzeňského kraje.
 

vytisknout  e-mailem