HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné chemické látky

 • Toxické a chemické vlastnosti některých nebezpečných chemických látek
 • Nebezpečné chemické látky a chování obyvatelstva při jejich úniku

Toxické a chemické vlastnosti některých nebezpečných chemických látek

Napsal Ing. Pavel Wolf
Monday, 28 July 2008

Článek uvádí základní fyzikální, chemické, toxické vlastnosti nejběžnějších nebezpečných chemických látek. Je zde zobrazena tabulka s Kemlerovým a UN-kódem, kterou se ozvačují vozidla přepravující nebezpečné látky po silnicích. V článku jsou dále uvedeny příznaky zasažení lidského organismu těmito látkami a vzniklé následky a doporučení pro poskytnutí první zdravotní pomoci zasažené osobě. 

čpavek (amoniak) NH3

 

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání = -78 °C
Bod varu = -33 °C
Hutnota par = 0,6
Tenze par = 800 kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 17,04
Kemlererův a UN kód

čpavek.jpg
 

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Bezbarvá kapalina nebo plyn se štiplavým dráždivým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Při uvolnění plynu se tvoří velké množství studené mlhy a leptavé výbušné směsi. Mlha je těžší než vzduch. Při kontaktu s kyselinami vzniká velmi prudká neutralizační reakce.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Tekutina i plyn dráždí velmi silně a těžce leptají oči, dýchací cesty, plíce a kůži. Křeč dýchacích orgánů nebo edem glottis může vést k udušení. Nadýchání vysoké koncentrace plynu může vést k náhlé smrti. Po styku s tekutinou těžké omrzliny.

První zdravotní pomoc zasažené osobě
Dojde-li k vstříknutí do očí, ihned důkladný výplach spojivkového vaku. Neprodleně vyžádat pomoc očního lékaře! Při nadýchání vyhledat lékařské ošetření.Zpět na seznam látek. 

fomaldehyd H-CHO

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání < -15 °C
Bod varu = 99 °C
Hustota = 1,03
Tenze par = 0,17 kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 30,03
Kemlerův a UN kód

formaldehyd.jpg

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Bezbarvá kapalina se štiplavým silně dráždivým zápachem. Nebezpečná látka! Dýchací přístroj a ochranný oblek nutný! Působení koncentrace par 0,065% po několik málo minut je smrtelné. Mimořádně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách! Látka je za normální teploty nereaktivní.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Páry silně dráždí oči a cesty dýchací (bronchopneumonie, edém hrtanu). Po styku s tekutinou ztužení a poleptání kůže i poleptání očí. Po požití vnitřní těžké poleptání sliznice zažívacího ústrojí. Záchvaty kašle, silné slzení očí, silné podráždění sliznice nosní a hltanu. Krátkodobé působení: značně ztížené dýchání při 0,001-0,002%. Působení koncentrace par 0,065% po několik málo minut je smrtelné.

První zdravotní pomoc zasažené osobě

Při podráždění očí ihned důkladně vypláchnout. Ihned přivolat očního lékaře! Při podráždění cest dýchacích vdechovat každých 10 minut 5 vstřiků dexamethasonu (Auxison dos.aerosol) v dózovaném aerosolu do ústupu potíže. Po požití provést výplach žaludku (přidat 60-70 g močoviny a uhlí). Dále 100 ml 2% uhličitanu amonného spolu s 20 g močoviny. Roztok močoviny (množství 20-30 g na polévkovou lžíci). Tlumení bolesti. Pozor na šok.Zpět na seznam látek. 

fosgen COCl2

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání = -118 °C
Bod varu = +8 °C
Hustota = 1,37
Tenze par = 157 kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 98,91
Kemlerův a UN kód

fosgen.jpg
 

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem zeleného obilí. Mimořádně nebezpečná látka! Fosgen je vysoce toxický plyn! Je nutno zabránit jakémukoli styku s parami i kapalinou! Fosgen je nehořlavá látka. Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Uvolněná kapalina přechází rychle do plynného stavu. Při uvolňování plynu tvorba studené mlhy těžší než vzduch a jedovatých leptavých směsí. Ve vodě se rozpouští nepatrně, rychle se odpařuje. Plyn je těžší než vzduch a tvoří nad vodní hladinou jedovatou leptavou směs. Při úniku látky do kanalizace nebo do odpadních vod vzniká nebezpečí otravy. Zdraví může být ohroženo již před zpozorováním zápachu! Smrtelná koncentrace 0,5 mg/m3.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Plyn leptá dýchací cesty a zejména plíce. Kontakt s kapalinou, nebo s plynem o vysoké koncentraci způsobuje poleptání očí a pokožky. Pozor, působí teprve po několikahodinovém asymptomatickém období. Otrávený je silně ohrožen vznikem plicního edému. Proto je třeba se vyvarovat jakékoliv tělesné námahy. Proto i ti, kteří jsou schopni chůze, musí být neseni či vezeni a zasažený musí dodržovat přísný klid na lůžku. Pálení očí, sliznice nosu a hrtanu i kůže. Kašel, dušnost. Pravidelně se symptomy vyskytují teprve po období několika hodin, kdy se nevyskytly téměř žádné potíže. Krátkodobé působení 0,0003% způsobuje dráždění nosních a hrtanových sliznic, 0,0004% vyvolává dráždění očí.

První zdravotní pomoc zasažené osobě

Pozor na plicní edém po latenci (často bez symptomů) až 2 dny! Jako profylaxi okamžitě, i když se neprojevují žádné symptomy, nechat vdechnout každých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexamethasonem (Auxison dos. aerosol), celkem asi třikrát. Při nepatrných symptomech každých 10 minut 5 vstřiků až symptomy zmizí, minimálně do vyprázdnění jednoho balení. Přísný klid na lůžku! Profylaxe infekce! Přívod kyslíku, je-li třeba. Lidský albumin 20%.Zpět na seznam látek. 

chlór Cl2

 

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání = -101 °C
Bod varu = -34 °C
Hutnota par = 2,4
Tenze par = 680 kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 70,90
Kemlerův a UN kód

chlor.jpg
 

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Žlutozelený plyn těžší něž vzduch s ostrým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Plyn je nedýchatelný a jedovatý, silně dráždí ke kašli již v malém množství. Krátkodobý účinek: koncentrace 0,1% po dobu 10 min. působí smrtelně. Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Při uvolňování plynu se tvoří velké množství studené mlhy a jedovaté, směsi. Chlor je velmi reaktivní, slučuje se s velkým množstvím prvků přímo mimo kyslíku. Reaguje při kontaktu s mnoha anorganickými a organickými látkami, zpravidla za uvolnění tepla. Kovy korodují více s vlhkým chlorem než se suchým. Chlor se snadno slučuje též s nekovy, zvláště s fosforem. Některé hořlavé látky tvoří s chlorem výbušné směsi, např. vodík.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Nadýchání plynu vede k těžkému podráždění dýchacích cest a plic. Hrozí riziko vzniku plicního edemu. Edem plic se může vyvinout s latencí až 2 dnů. Po nadýchání plynu je proto vždy nutné lékařské vyšetření. Plyn těžce leptá oči a dráždí kůži až ke tvorbě puchýřů. Po styku s tekutinou jsou možné i omrzliny. Zasažení se projevuje pálením a bolestí očí, sliznice nosu a hltanu i kůže. Tvorba puchýřů. Silně dráždí ke kašli, může docházet až k záchvatům dušení. Krátkodobý účinek: koncentrace 0,1% po dobu 10 min. působí smrtelně.

První zdravotní pomoc zasažené osobě

Dojde-li k vstříknutí do očí, ihned důkladný výplach spojivkového vaku. Neprodleně vyšetření u očního lékaře! Proti dráždivému kašli kodein. Při podráždění dýchacích cest dát vdechovat každých 10 min. 5 vstřiků aerosolového dávkovače s dexamethasonem (Auxison dos. aerosol) do vymizení potíží. Pozor na možnost vzniku edemu plic po latenci (často se mizivými příznaky) až 2 dnů. Nezbytné vyšetření u lékaře a přísný klid na lůžku!Zpět na seznam látek. 

chlorovodík HCl

 

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání = -114 °C
Bod varu = -85 °C
Hutnota par = 1,64
Tenze par = 4300 kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 36,46
Kemlerův a UN kód

chlorovodk.jpg

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Bezbarvý plyn s dusivým zápachem. Látka je dokonale rozpustná ve vodě, za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Při úniku látky do kanalizace nebo do odpadních vod vznik žíravých směsí. Krátkodobé působení par koncentrace 0,15-0,2% po dobu několika minut působí smrtelně.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Plyn dráždí silně oči a dýchací cesty. Vdechnutí plynu ve vysokých koncentracích vyvolává poleptání sliznic v nose a v hrtanu i křeč hrtanu a vede až ke smrti. Kontakt s kapalinou a působení plynu ve vysokých koncentracích vede k poleptání očí a kůže. Pálení a bolest očí, sliznice nosu a hrtanu i kůže. Kašel a záchvaty dušení, bezvědomí, smrt. Koncentrace 0,005% je po dobu 30 minut snesitelná.

První zdravotní pomoc zasažené osobě

Při podráždění očí okamžitě důkladně vypláchneme. Okamžitě přivolat očního lékaře! Kodein proti dráždivému kašli. Při podráždění dýchacích cest každých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexamethasonem (Auxison dos. aerosol), až potíže ustanou. Je-li riziko plicního edému, pozor na latenci, která je často bez symptomů až 2 dny! Jako profylaxi okamžitě, i když se neprojevují žádné symptomy,
nechat vdechnout každých 10 minut 5 vstřiků, celkem asi třikrát. Při nepatrných symptomech každých 10 minut 5 vstřiků až symptomy zmizí, minimálně do vyprázdnění jednoho balení.Zpět na seznam látek. 

kyanovodík HCN

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání = -13 až 0 °C podle koncentrace
Bod varu = 40 až 100 °C podle koncentrace
Hutnota par = 1
Tenze par = 0 až 50 kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 27,03
Kemlerův a UN kód

kyanovodk.jpg

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Kyanovodík plyn je bezbarvý se zápachem po hořkých mandlích. Kyselina kyanovodíková (roztok HCN ve vodě) je bezbarvá kapalina se zápachem po hořkých mandlích. Kyanovodík je mimořádně nebezpečná látka! Je nutno zabránit jakémukoli styku s parami i kapalinou! Reaguje se zásadami jako jsou louhy, aminy, prudce reaguje s hydroxidem amonným, hydroxidem vápenatým, sodou, amoniakem a dalšími zásadami. Reakce s kyselinami může mít explozivní průběh. Páry jsou velmi snadno zápalné, se vzduchem tvoří výbušné směsi. Vzplanutí může nastat působením horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně. Při zahřátí látky možnost polymerace s nebezpečím exploze. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod hrozí nebezpečí výbuchu a vzniku velmi jedovatých směsí s vodou a se vzduchem.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Kyselina kyanovodíková ředěná nebo jako plyn je velmi silný jed. Přerušuje přívod kyslíku a oxidační procesy v buňkách. Vdechnutí vysokých koncentrací způsobuje bezprostředně smrt. Zasažení při nízkých koncentracích se projevuje škrábáním v krku, drážděním sliznic hrtanu a očí, bolestmi hlavy, silnou nevolností, zvracením, pocitem strachu, bušením srdce, dušností. Projevuje se slabost paží a dolních končetin. Při těžkých otravách dochází k okamžitému bezvědomí, ke křečím, zástavě dechu, zástavě srdce. Krátkodobé působení 0,3% ohrožuje bezprostředně život. 0,01% po dobu 30 až 60 minut jsou zdraví škodlivé.

První zdravotní pomoc zasažené osobě

Provést všeobecně platné postupy při zasažení nebezpečnou škodlivinou a
zasaženou osobu urychleně dopravit k odbornému lékařskému ošetření, nebo povolat lékaře.Zpět na seznam látek. 

oxid siřičitý SO2

 

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání = -75 °C
Bod varu = -10 °C
Hutnota par = 2,26
Tenze par = 240kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 64,06
Kemlerův a UN kód

so2.jpg

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Je nehořlavá látka. Při uvolnění plynu tvorba mlhy těžší než vzduch a za vzniku leptavé jedovaté směsi vytváří se žíravá kyselina siřičitá. Látka je rozpustná ve vodě v množství 112,7 g/l při 20 °C. Při úniku do kanalizace nebo do odpadních vod vznikají nad hladinou silně dráždivé páry.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Plynný oxid siřičitý dráždí extrémně silně oči a dýchací cesty i plíce až k plicnímu edému. Pozor, může k tomu dojít se zpožděním dvou dnů. Je také možné poškození hlasivek. Kontakt s kapalinou vede k omrzlinám kůže a k těžkému poškození očí. Při zasažení se projevuje pálení očí a dýchacích cest. Silný dráždivý kašel a dušnost, bezvědomí, smrt. Při koncentracích > 0,04% je životu nebezpečné vdechování po několika minutách.

První zdravotní pomoc zasažené osobě

Při podráždění očí okamžitě důkladně vypláchneme. Okamžitě přivolat očního lékaře! Kodein proti dráždivému kašli. Při podráždění dýchacích cest se aplikuje každých 10 minut 5 vstřiků z aerosolového dávkovače s dexamethasonem ( Auxison dos. aerosol), až obtíže zmizí. Je-li riziko plicního edému, pozor na latenci často bez symptomů až 2 dny! Po vdechnutí plynu je nezbytné lékařské vyšetření. Přísný klid na lůžku!Zpět na seznam látek. 

sirouhlík CS2

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání = -112 °C
Bod varu = 46 °C
Hutnota par = 2,64
Tenze par = 40kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 76,13
Kemlerův a UN kód

cs2.jpg

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Bezbarvá kapalina s ostrým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Působení 0,06% po dobu několika minut je smrtelné. Silně hořlavá látka! Nebezpečí vznícení za normální teploty! Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Páry velmi snadno zápalné, se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi, těžší než vzduch. Drží se při zemi a při jejich zapálení se oheň rychle šíří do velkých vzdáleností. Vznícení působením horkých povrchů, jisker nebo otevřeného ohně. Pozor na jiskru elektrostatického náboje. Látka změkčuje pryž a mnohé plasty. Lehce leptá kovy, pokud není chemicky čistá. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod vzniká nebezpečí výbuchu.

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Páry dráždí oči a dýchací cesty. Nebezpečí vzniku bronchopneumonie a edému glottis. Po kontaktu s tekutinou zarudnutí až poleptání kůže a poleptání očí. Po požití těžké poleptání sliznice zažívacího ústrojí. Záchvaty kašle, silné slzení. Silné podráždění nosu a nosohltanu. Při krátkém účinku 0,001-0,002% je značně ztížené dýchání. Působení 0,06% po dobu několika minut je smrtelné.

První zdravotní pomoc zasažené osob

Při potřísnění očí ihned důkladný výplach spojivkového vaku. Okamžitě zavolat očního lékaře. Kodein při dráždění ke kašli. Při podráždění dýchacích cest každých 10 min. 5 dávek aerosolu s dexamethasonem do vymizení potíží. Po požití výplach žaludku s přísadou 60-70 g močoviny a aktivního uhlí. Přidat 100 ml 2% roztoku amoniumkarbonátu s 20 g močoviny.Zpět na seznam látek. 

sirovodík (sulfan) H2S

 

Základní fyzikální vlastnosti

Bod tání = -86 °C
Bod varu = -60 °C
Hutnota par = 1,19
Tenze par = 1770kPa/20 °C
Molekulová hmotnost = 34,08
Kemlerův a UN kód

h2s.jpg

Vybrané chemické a toxické vlastnosti

Bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem po zkažených vejcích. Pozor! Ve velmi vysokých nebezpečných koncentracích může být bez zápachu! Velmi nebezpečná látka. Sirovodík je téměř tak jedovatý jako kyanovodík! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Tvorba chladné mlhy těžší než vzduch a jedovatých výbušných směsí. Mimořádně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách! Hořením vzniká velmi jedovatý kysličník siřičitý. Látka sama je za normální teploty nereaktivní. NPK-P průměrná: 10 mg/m3, NPK-P mezní: 20 mg/m3

Příznaky zasažení lidského organismu a následky

Při těžké otravě následuje po náhlém bezvědomí smrt ochrnutím dechu a srdečním selháním. Nízké koncentrace plynu vedou k extrémně těžkému dráždění a zánětu očí, dýchacích cest i plic. Plicní edém může vzniknout se zpožděním dvou dnů! Po vdechnutí plynu je proto lékařské vyšetření vždy nutné. Symptomy se projevují na stěnách trávicí trubice, rovněž se projevuje částečné ochrnutí centrálního nervového systému. Těžká otrava: bezvědomí, ochrnutí dechu, křeče, smrt. Středně těžká a lehká otrava: slzení, pálení a bolest očí, dráždění dýchacích cest, kašel, dušnost, silná nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše. Bolesti hlavy, malátnost, rozrušení, bezvědomí. Poruchy srdečního rytmu. Krátkodobé působení 0,005-0,01% dráždění očí a dýchacích cest po 1 hodině působení. Koncentrace 0,02-0,03% způsobuje silné dráždění očí a dýchacích cest po 1 hodině. Koncentrace 0,05-0,07% má za následek závratě, bolesti hlavy, silnou nevolnost, atd., po 15 minutách dochází k bezvědomí a po 30-60 minutách eventuálně k zástavě dechu. Při koncentraci 0,07-0,09% dochází rychle k bezvědomí a po několika minutách k zástavě dechu.

První zdravotní pomoc zasažené osobě

Provést všeobecně platné postupy při zasažení nebezpečnou škodlivinou a zasaženou osobu urychleně dopravit k odbornému lékařskému ošetření, nebo povolat lékaře.

Zpět na seznam látek

Nebezpečné chemické látky a chování obyvatelstva při jejich úniku

Všeobecná charakteristika nebezpečných látek. Co znamená havárie s únikem nebezpečné látky, co je nebezpečný prostor. Význam Kemlerova kódu. Zásady chování obyvatelstva při vzniku havárie s výronem nebezpečné látky a obecné zásady poskytování pomoci zasaženým osobám. 

Napsal Ing. Pavel Wolf
Friday, 25 July 2008

Všeobecná charakteristika

Nebezpečné chemické látky někdy nazývané průmyslové škodliviny jsou některé látky používané v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, při výrobě umělých hmot a vláken, při výrobě umělých hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, v chladírenských zařízeních, ve vodárnách apod., které svými toxickými, výbušnými a hořlavými vlastnosti mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit vážné poškození životního prostředí. Po zasažení lidského organismu způsobují vážné zdravotní potíže zejména na dýchacích orgánech a jejich následky mohou vést až ke smrti. O chemických látkách a chemických směsích pojednává zákon 350/2011 Sb., (chemický zákon) a k němu vydané prováděcí předpisy.


Havárie s únikem nebezpečných látek

V důsledku havárie technologického zařízení, ve kterém se skladují, provozují nebezpečné látky, nebo při dopravních haváriích na silnici a železnici při přepravě těchto látek, může vzniknout situace, kterou hodnotíme jako havárie s únikem nebezpečných látek. Při havárii nebezpečných látek dochází k nekontrolovanému úniku škodliviny do životního prostředí, který ohrožuje zdraví a životy lidí a poškozuje životní prostředí. Zdrojem nebezpečí mohou být i teroristické útoky na průmyslové objekty a dopravní prostředky přepravující nebezpečné látky.


Nebezpečný prostor

Při úniku nebezpečných látek vzniká nebezpečný prostor. Je to prostor, kam unikla nebezpečná látka v ohrožující koncentraci vlivem šíření nebezpečného oblaku. Velikost nebezpečného prostoru je úměrně závislá od množství uniklé látky, její toxicitě a fyzikálním vlastnostem (zvláště hutnotě a tenzi par). Velikost a tvar nebezpečného prostoru je závislý na vnější teplotě, směru a rychlosti přízemního větru. Na šíření nebezpečného prostoru má vliv členitost terénu, zástavba, porost terénu. Hlavní směr šíření nebezpečného oblaku odpovídá směru proudění větru. Ten lze orientačně určit podle pohybů porostu, směru šíření kouře z komínů. Většina nebezpečných látek ve fázi plynu a par je těžší než vzduch, a proto nebezpečné látky vnikají do podzemních prostorů, sklepů, nebezpečný oblak vniká do kanalizace.


Význam Kemlerova kódu

Při přepravě chemických látek na silnici jsou přepravci povinni označit náklad Kemlerovým kódema UN-kódem. Jedná se o číselné kódy na oranžové tabulce uvedené ve zlomku. UN-kód označuje látku, která je přepravovaná. Kemlerův kód, nacházející se v horní části tabulky, označuje nebezpečné vlastnosti přepravované látky a je pro laiky rozhodující. Skládá se ze dvou až tří číslic. Číslice označují nebezpečnou vlastnost:

2. stlačený plyn, nebezpečí výbuchu
3. hořlavý plyn nebo kapalina
4. hořlavá pevná látka
5. látka má oxidační vlastnosti, podporuje hoření
6. toxická látka
7. radioaktivní látka
8. látka s žíravým (leptavým) účinkem

Kombinací uvedených číslic se oznamují nebezpečné vlastnosti přepravované látky. Obsahuje-li Kemlerův kód dvě stejné číslice, uvedená nebezpečná vlastnost látky je výrazná.


Zásady chování obyvatelstva při vzniku havárie s výronem nebezpečné látky

O vzniku havárie se občan může dozvědět:

 • prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha z akustické sirény.
 • tím, že je svědkem havárie,
 • od sousedů, náhodných chodců přímo nebo zprostředkovaně (z druhé ruky),
 • z hlášení místních rozhlasů, nebo z informací rádií nebo televize,
 • z internetu na stránkách servrů, ketré se aktuálními informacemi zabývají.

Jakékoliv informace o možnosti vzniku havárie se nesmí podceňovat. I pokud jsou informace neověřené, v prvopočátku je považovat za věrohodné.

 

A. Je-li občanům známo místo vzniku havárie, směr šíření nebezpečného oblaku, přizpůsobí své chování těmto zásadám:

 1. Nachází-li se ve směru šíření nebezpečného oblaku do vzdálenosti 2 km, postupuje podle zásad v odstavci B.
 2. Nachází-li se mimo směr šíření nebezpečného oblaku, nebo je-li od místa velmi vzdálen, samostatně nebo na pokyn orgánů řízení mimořádné situace provede urychleně evakuaci z ohroženého prostoru do bezpečného prostoru. Ten se zpravidla nachází 500 m ve směru proti proudění větru a 1000 až 2000 m stranou od osy směru proudění větru z místa havárie.
 3. Má-li občan bezprostředně k dispozici dopravní prostředek, využije jej k evakuaci, přičemž musí uzavřít všechna okna a vypnout větrání a klimatizaci ve vozidle.
 4. Při vlastní evakuaci zároveň uvědomí náhodné chodce a dává signály řidičům směřující do nebezpečného prostoru o vzniklém nebezpečí, aby v cestě nepokračovali.
 5. V bezpečném prostoru vyhledá místo, kde může sledovat vysílání místního rozhlasu, nebo vysílání regionálních rádií, které o situaci budou průběžně informovat.
 6. Dále se řídí pokyny hasičů, Policie ČR, orgánů řízení mimořádné situace, správních orgánů a orgánů obce.
 7. Návrat do místa, které bylo zasaženo výronem nebezpečné látka lze provést až po svolení správních orgánů nebo orgánů obce.


B. Není-li občanům známo přesné místo havárie a přesný směr šíření nebezpečného oblaku své chování přizpůsobí těmto zásadám:
 

 1. Osoba pohybující se na volném prostranství okamžitě vyhledá improvizovaný úkryt. Tím je nejbližší funkční budova.
 2. Lidé v budovách nevycházejí a setrvávají do té doby, něž budou vyzváni orgány řízení mimořádné situace k provedení případné evakuace.
 3. V budově se přesunout, je-li to možné, do vyšších pater a zaujmout místnost, která je odvrácená od místa havárie.
 4. V budově se podílí na úpravách improvizovaného ukrytí. To spočívá v uzavření všech oken a dveří, vypnutí veškeré klimatizace a větrání. Provádí se další utěsňování oken a dveří, větracích otvorů pomocí samolepicích pásek, hadrů a ručníků apod.
 5. Zapnout a naladit rádio na vysílání regionálního a místního rozhlasu. Sledovat vysílání kanálu místní kabelové televize.
 6. Na případnou evakuaci si připravit pomůcky pro improvizovanou ochranu.
 7. Dále se řídit pokyny orgánů řízení mimořádné situace, správních orgánů a orgánů obce, o nichž se občan dozví z informací rádia a televize.
 8. Je nutné omezit telefonování, jak z pevných tak, mobilních telefonů na nezbytnou potřebu.
 9. Opuštění místa improvizovaného ukrytí lze provést až po svolení správních orgánů nebo orgánů obce.Obecné zásady poskytování pomoci zasaženým osobám

Za použití ochranných pomůcek vynést postiženého z ohroženého prostoru, uložit ho do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, sejmout potřísněné součásti oděvu. Zasaženou osobu ponechat v klidu, poskytovat protišoková opatření, přivolat lékařskou pomoc nebo neprodleně postiženého dopravit k lékaři. Lékařské ošetření provést vždy, i když je postižený v relativním pořádku a subjektivně se cítí dobře. Při zasažení očí provést rychlý a důkladný výplach spojivkového vaku. Vždy zajistit odborné vyšetření u očního lékaře. Nebezpečnou látku, která ulpěla na pokožce, opatrně odsát a postižené místo důkladně omýt mýdlovou vodou. Při tom dbát, aby nedošlo ke kontaminaci nezasažené pokožky. Pokožku poškozenou omrzlinami a popáleninami ošetřit s přihlédnutím k postižení.

vytisknout  e-mailem