HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Státní požární dozor v oblasti stavební prevence se zejména vykonává:

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o požární ochraně) v souladu s § 26 odstavce 2, písmena b), je Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany a vykonává také státní požární dozor.
 
V souvislosti s vyhlášením a nabytím účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a některé související zákony je výkon státního požárního dozoru v zákoně č.133/1985 Sb., o požární ochraně upraven v § 31 části druhé zákona č.350/2012 Sb. V oblasti stavební prevence se státní požární dozor vykonává dle § 31 odstavce 1:
písmena b) bod 1. – 7. posuzováním
  1. územního a regulačního plánu,
  2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,
  3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,
  4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
  5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení,
  6. dokumentace ke změně v užívání stavby,
  7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;
posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.
 
písmena c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,
 
Rovněž v souvislosti s vyhlášením a nabytím účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a některé související zákony, se státní požární dozor dle § 31 odstavce 1 písmena b) a c) nevykonává:
 
a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,
 
b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona, s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených souborně pro více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
 
c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek u staveb uvedených v písmenech a) a b).
 

vytisknout  e-mailem