HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

  1. Havarijní plánování
  2. Plánovací dokumentace

Plánovací dokumentace

Havarijní plán kraje

Havarijní plán kraje je základní dokument  k provádění záchranných a likvidačních prací  na území kraje v případě řešení mimořádné události, které vyžadují vyhlášení třetího, nebo zvláštního stupně poplachu. Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje a schvaluje hejtman kraje.  

Obsahem havarijního plánu kraje je zejména popis území kraje, analýza rizik vzniku mimořádných událostí, informace o silách a prostředcích využitelných při provádění ZaLP a způsob zabezpečení ochrany obyvatelstva. Havarijní plán kraje se člení informační část, operativní část a plány konkrétních činností.

Pro potřeby obcí s rozšířenou působností se zpracovávají z havarijního plánu kraje výpisy, které obsahují informace pro správní území dané obce s rozšířenou působností.

Náležitosti jednotlivých částí stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Vnější havarijní plán 

Vnější havarijní plán je preventivní plánovací dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování a stanovení postupu složek IZS pro případ vzniku závažné havárie. Slouží zejména k identifikaci možných rizik, stanovuje dosahy havarijních účinků a plánuje opatření k odvrácení nebo omezení účinků havárií a způsob odstranění jejich následků.

Vnější havarijní plán se zpracovává:

  1. pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie (zákon 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření )
  2. pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zvláštního právního předpisu (zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi)

Vnější havarijní plány se dle bodu b) zpracovávají pro území zóny havarijního plánování v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B. Zpracování vnějších havarijních plánů zabezpečuje Hasičský záchranný sbor kraje.

Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část slouží pro názorné zobrazení základních informací textové části a obsahuje mapy, grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby nasazení a podobně.

Zóna havarijního plánování (ZHP)

Zónu havarijního plánování stanovuje krajský úřad v okolí provozovatelů, zařazených do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií, na základě provozovatelem zpracovaných podkladů. Zóna havarijního plánování je definována jako okolí objektu, ve kterém jsou uplatňovány požadavky ochrany obyvatelstva a požadavky územního rozvoje z hlediska havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu.

vytisknout  e-mailem