HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

1. Havarijní plán kraje

Havarijní plán kraje se zpracovává za účelem připravenosti kraje k řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Obsahem havarijního plánu kraje jsou údaje informačního a operačního charakteru, plány konkrétních činností, mapy, přehledy sil a prostředků, způsoby jejich nasazení a zásady účinného provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní informace o havarijním plánu kraje 

 • skládá ze informační části, operativní části a plánů konkrétních činností
 • zpracovává jej hasičský záchranný sbor kraje 
 • havarijní plán kraje schvaluje hejtman kraje
 • zpracovává se minimálně ve 2 vyhotoveních (pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, a pro potřeby OPIS IZS)

Složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje, předá výpisy z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí.

Náležitosti a způsob zpracování havarijního plánu kraje stanovuje Příloha č.1 Vyhlášky MV 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS.

Havarijní plán Olomouckého kraje
Havarijní plán Olomouckého kraje je plánovacím dokumentem, jehož obsahem je zejména analýza rizik vzniku mimořádných událostí na správních obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností, informace o silách a prostředcích využitelných při provádění záchranných a likvidačních prací a způsob zabezpečení ochranny obyvatelstva v Olomouckém kraji.

Základní struktura Havarijního plánu Olomouckého kraje viz. pdf 

2. Vnější havarijní plán

Vnější havarijní plán je preventivní plánovací dokument, který se zpracovává pro území zóny havarijního plánování k zabezpečení ochrany obyvatelstva, životního prostředí, hospodářských zvířat, majetkových a kulturních hodnot a stanovení postupů složek IZS při řešení závažné havárie.  Zpracovávají se pro:

 • objekty nebo zařízení zařazené do skupiny B, dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií,
 • jaderná zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření, (pracoviště IV. kategorie) dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon.
   

Základní informace o vnějším havarijním plánu

 • skládá ze informativní části, operativní části a plánů konkrétních činností
 • zpracovává jej hasičský záchranný sbor kraje 
 • dle rozsahu zóny havarijního plánování schvaluje starosta ORP nebo hejtman kraje
 • prověřuje se minimálně jedenkrát za 3 roky cvičením

Náležitosti a způsob zpracování vnějšího havarijního plánu  stanovuje:

 • pro objekty/zařízení zařazené do skupiny B dle vyhlášky č.226/2015 Sb., o stanovení zásad pro vymezení ZHP a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 
 • pro jaderná zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření Příloha č. 2 Vyhlášky MV 328/2001 Sb. o některých  podrobnostech zabezpečení IZS.

Vnější havarijní plány na území Olomouckého kraje
Na uzemí Olomouckého kraje jsou celkem 2 subjekty zařazené do skupiny „B“ dle zákona č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, u kterých je stanovena zóna havarijního plůánování pro zpracování vnějšího havarijního plánu.
V Olomouckém kraji se nenachází žádné jaderné zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření, u kterého by byl zpracován vnější  havarijní plán.

Přehled subjektů zařazených do skupiny „B“ v Olomouckém kraji
 

SUBJEKT OHROŽENÍ OBEC CHEMICKÁ LÁTKA
KRALUPOL a.s. Horka nad Moravou propan - butan (LPG)

RWE Gas Storage, s.r.o.

PZP Lobodice (provozovatel Innogy Gas Storage s.r.o.)

Lobodice HCL, HNO3, NaClO, NaOH, H2SO4, další nebezpečné látky

vytisknout  e-mailem