HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IČ: 70884561
DIČ: není plátce
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D. - krajským ředitelem
 
ID datové schránky: spdaive
 
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava,č. ú.: 19-1933881/0710
Nadřízený orgán Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje:
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vymezeny úkoly, práva a povinnosti Hasičského záchranného sboru České republiky. Tvoří jej generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které je součástí Ministerstva vnitra, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.
Základním posláním hasičského záchranného sboru je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Působnost hasičského záchranného sboru je dále vymezena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hasičský záchranný sbor vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany. Hasičský záchranný sbor je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou.
Přehled nejdůležitějších právních předpisů:
 
 • zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výše uvedené právní předpisy jsou k dispozici např. na internetu, v právních informačních systémech, v knihovnách.
Údaje o rozpočtu HZS MSK v uplynulém roce:
Dostupné na: <http://www.hzscr.cz/clanek/seznam-zprav.aspx>
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
 • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) se vnitřně člení na:
 • ředitelství HZS MSK (dále jen „krajské ředitelství“). Krajské ředitelství se dále člení na úseky, kancelář krajského ředitele (dále jen „kancelář), pracoviště pro evropské fondy a zahraniční spolupráci a pracoviště interního auditu a kontroly. Úseky a kancelář se člení na oddělení (pracoviště, zařízení). V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, v čele kanceláře stojí ředitel kanceláře, v čele oddělení (pracoviště, zařízení) stojí vedoucí oddělení (pracoviště, zařízení).
 • územní odbory HZS MSK (dále jen „územní odbory“) jsou zřízeny pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a k plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení. Místní působnost územního odboru je při výkonu státní správy dána v zásadě územím příslušného okresu, ve kterém územní odbor sídlí.
Územními odbory HZS MSK jsou:
Územní odbor Ostrava
Územní odbor Bruntál
Územní odbor Frýdek-Místek
Územní odbor Karviná
Územní odbor Nový Jičín
Územní odbor Opava
Organizační součástí krajského ředitelství je krajské operační a informační středisko (dále jen „KOPIS“) a technické zařízení HZS MSK.
 • Jednotky HZS MSK
Jednotka HZS kraje plní úkoly dle § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, její vnitřní organizaci stanoví vyhláška č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na stanicích. V čele stanice je velitel stanice s velitelskou pravomocí při řízení zásahu jednotek požární ochrany. Dalšími vedoucími zaměstnanci s velitelskou pravomocí jsou velitel čety a velitel družstva.
Stanice HZS MSK
Územní odbor Ostrava
Stanice č. 1 – Ostrava – Zábřeh           Stanice č. 2 – Ostrava – Fifejdy
Stanice č. 3 – Ostrava – Poruba           Stanice č. 4 – Ostrava – Hrabůvka
Stanice č. 5 – Slezská Ostrava             Stanice č. 6 – Ostrava – Přívoz
Územní odbor Bruntál
Stanice č. 1 – Bruntál                           Stanice č. 2 – Krnov
Stanice č. 3 – Rýmařov
Územní odbor Frýdek-Místek
Stanice č. 1 – Frýdek-Místek               Stanice č. 2 – Třinec
Stanice č. 3 – Nošovice
Územní odbor Karviná
Stanice č. 1 – Karviná                          Stanice č. 2 – Havířov
Stanice č. 3 – Český Těšín                   Stanice č. 4 – Orlová
Stanice č. 5 – Bohumín
Územní odbor Nový Jičín
Stanice č. 1 – Nový Jičín                     Stanice č. 2 – Bílovec
Územní odbor Opava
Stanice č. 1 – Opava                            Stanice č. 2 – Vítkov
Stanice č. 3 – Hlučín
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ
 • V čele HZS MSK stojí krajský ředitel. Statutárním zástupcem krajského ředitele je náměstek krajského ředitele pro IZS a operační řízení.
 • Struktura krajského ředitelství je následující:
 • KANCELÁŘ
  • oddělení právní a organizační,
ab) oddělení personální a PaM,
ac) psychologické pracoviště;
 • ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI (CNP)
ba) oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku 
 požárů,
 •   oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení;
 • ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
ca)   oddělení IZS,
cb)   oddělení služeb, jemuž je podřízeno technické zařízení – chemická laboratoř,
 •   oddělení KOPIS,
 •  oddělení integrované bezpečnostní centrum (dále jen „IBC“),
ce)   oddělení komunikačních a informačních systémů;
 • ÚSEK EKONOMIKY
da)   oddělení finanční,
                   db)   pracoviště správy majetku,
                   dc)   pracoviště zásobování;
 • PRACOVIŠTĚ PRO EVROPSKÉ FONDY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
 
 • PRACOVIŠTĚ INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
 
ČR – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Krajské ředitelství
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Telefon: +420 950 730 311
e-mail sekretariátu: sekretariat@hzsmsk.cz
e-mail podatelny: podatelna@hzsmsk.cz
Ředitel: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Zástupce:
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR BRUNTÁL
Zeyerova 15, 792 01 Bruntál
Telefon: +420 950 740 011
e-mail: sekretariat.br@hzsmsk.cz
Ředitel: plk. Ing. Jiří Patrovský
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR FRÝDEK – MÍSTEK
Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek- Místek
Telefon: +420 950 720 011
e-mail: sekretariat.fm@hzsmsk.cz
Ředitel: plk. Ing. Vojtěch Nezval
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR KARVINÁ
Ostravská 883/8, 733 01 Karviná – Fryštát
Telefon: +420 950 711 011
e-mail: sekretariat.ka@hzsmsk.cz
Ředitel: plk. Ing. Ivo Pieter
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR NOVÝ JIČÍN
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
Telefon: +420 950 725 011
e-mail: sekretariat.nj@hzsmsk.cz
Ředitel: plk. Ing. Petr Adamus
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR OPAVA
Těšínská 39, 746 01 Opava
Telefon: +420 950 745 011
e-mail: sekretariat.op@hzsmsk.cz
Ředitel: plk. Ing. Kamil Pastuszek
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC
A PODNĚTŮ K ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Poskytování informací
HZS MSK postupuje při poskytování informací žadatelům o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví závazný postup. HZS MSK je povinen poskytnout informace každé právnické a fyzické osobě, která o to ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, požádá.
O příslušné informace lze požádat na kontaktním místě:
ČR – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava – Zábřeh
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz
 
ID datové schránky: spdaive
Kontaktními místy jsou také sídla územních odborů HZS MSK.
Odvolání
Pokud povinný subjekt žádosti o informaci, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání písemnou formou na adresu HZS MSK (krajské ředitelství) nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: spdaive do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Není-li odvolání vyřízeno autoremedurou, rozhoduje o odvolání nejblíže vyššího stupně nadřízený subjekt, kterým je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
Vyřizování stížností, petic a podnětů k zahájení řízení
Postup HZS MSK při příjmu, evidenci a vyřizování stížností podaných podle
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), petic podaných podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a podnětů k zahájení řízení dle § 42 správního řádu je upraven samostatným pokynem krajského ředitele.
Stížnost lze u HZS MSK podat písemně, ústně, prostřednictvím technických prostředků
(např. fax) nebo elektronicky. U stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její podepsání uznávaným elektronickým podpisem. Ústní stížnosti přijímá na krajském ředitelství pracovnice oddělení právního a organizačního, příp. pracovnice kontroly, na územních odborech ředitelem ÚO určená osoba každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Písemné stížnosti přijímá podatelna každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 60 dnů ode dne doručení.
Petice přijímá podatelna každý pracovní den v obvyklé pracovní době. HZS MSK je povinen petici přijmout, posoudit její obsah a do 30 dnů písemně odpovědět podateli. Rozhodne-li vedoucí oddělení právního a organizačního v součinnosti s příslušným služebním funkcionářem, že HZS MSK není příslušný k vyřízení petice, postoupí vedoucí oddělení právního a organizačního petici nebo její část do 5 dnů věcně příslušnému správnímu orgánu a uvědomí o tom podatele.
HZS MSK je dle § 42 správního řádu povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Jedná se typicky např. o podání upozorňující na porušování povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
či zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podněty k zahájení řízení přijímá v pracovní dny podatelna v obvyklé pracovní době, případně sekretariáty příslušných oddělení HZS MSK a jeho územních odborů. Podnět k zahájení řízení lze podat písemně, ústně do protokolu, prostřednictvím technických prostředků (např. fax), elektronicky nebo jiným způsobem.
U podnětu k zahájení řízení podanému elektronicky se nepožaduje jeho podepsání uznávaným elektronickým podpisem.
                                            

vytisknout  e-mailem