Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurzy pro učitele

  • Kurzy pro učitele pořádané Hasičským záchranným sborem ČR k proškolení učitelů v problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí zařazené do systému DVPP
  • kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události
  • Resortní úkol MŠMT - semináře k revidovanému RVP ZV
  • Vzdělávací akce v minulých letech
  • Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Kurzy pro učitele pořádané Hasičským záchranným sborem ČR k proškolení učitelů v problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí zařazené do systému DVPP

Hasičský záchranný sbor ČR nově nabízí vzdělávací kurzy s tematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy byly reakreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. listopadu 2016 pod č.j. MSMT- 32514/2016-1-932 a tím jsou začleněny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 akreditace.bmp

Kurzy provádí příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří účastníkům kurzů představí problematiku ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí, konkrétní zařazení problematiky v RVP ZV, RVP pro gymnázia a RVP pro střední vzdělávání, publikace a učebnice k dané problematice a Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách. Současně představí příklady dobré praxe. Absolventi tohoto sedmihodinového kurzu pak obdrží osvědčení o absolvování.

V případě zájmu o uvedený kurz kontaktujte prosím příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR v daném kraji, který Vám poskytne další potřebné informace.

kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

HZS ČR nově akreditoval kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události, který jeurčen pro ředitele škol, management a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi.

Cílem kurzu je informovat a poučit účastníky o tom, jak se při takových událostech zachovat, jak mimořádné události řešit ve školské praxi. Předat jim základní orientaci v právním prostředí týkajícím se přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace, rady, jak se na mimořádné události a krizové situace připravit.

Vzdělávací kurz bude probíhat prezenční formou – spojení výkladu a semináře. Je rozvržen do 8 vyučovacích hodin. Kurz je realizován příslušníky HZS ČR bez účastnického poplatku v prostorách škol, nebo v prostorách, kterými HZS krajů disponují. Kurz je akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - akreditace byla udělena dne 20. 11. 2017 pod Č.j.: MSMT- 28124/2017-1-1139..

V případě zájmu o uvedený kurz kontaktujte prosím příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR v daném kraji, který Vám poskytne další potřebné informace.

Příručka pro školy – když se stane neštěstí, je vhodné účastníkům nabídnout jako další studijní materiál k probírané tématice.  

Resortní úkol MŠMT - semináře k revidovanému RVP ZV

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje na II. pololetí školního roku 2013/2014 (03 – 05/2014) vzdělávací program na objednávku pro Váš pedagogický sbor na téma – „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – výuka ve školách“. Tento vzdělávací program, na kterém se podílejí odborní pracovníci Hasičského záchranného sboru ČR. Program bude probíhat v Královéhradeckém, Libereckém, Olomouckém a Ústeckém kraji a v hl. m. Praha.
Důraz bude kladen na důležité informace o tom, jak se zachovat, na co nezapomenout a kde najít pomoc při mimořádných událostech týkajících se daného regionu a také na výuku dané problematiky přímo ve škole.
Anotace vzdělávacího programu:
Seznámení účastníků s problematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen „OČMU“) a s úpravami v nově platném (účinnost září 2013) Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“). Obsah a rozsah problematiky OČMU je podrobně v tomto dokumentu. Seznámení s dostupnými zdroji, odkazy, včetně představení metodické příručky k výuce problematiky OČMU, kde je podrobně popsáno učivo, výstupy i testové otázky po jednotlivých ročnících, a práce s ní. Současně budou představeny dostupné pomůcky k výuce, včetně konkrétní ukázky práce s nimi. Program bude obsahovat i odkazy na příklady dobré praxe a účastníci budou seznámeni s informacemi, jak se zachovat při povodních, nebo jiné mimořádné události (např. chemická havárie), která nejvíce ohrožuje daný region.

Vzdělávací program HZS Libereckého kraje

V rámci vzdělávacího programu proběhl v pondělí 14. dubna 2014 v prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání v Liberci vzdělávací kurz „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - výuka ve školách".Odborným garantem programu určeného pedagogům I. a II. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, nižšího stupně gymnázií a pedagogům - metodikům prevence bylo oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje. Více informací o celé akci, včetně fotografií naleznete v tomto odkaze - HZS Libereckého kraje - vzdělávací program pro učitele.

Vzdělávací akce v minulých letech

V lednu 2013 byly schváleny upravené Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tyto programy budou platné od školního roku 2013/2014, což znamená, že nejen školy budou muset reagovat na změnu úpravou svých školních vzdělávacích programů, ale zejména učitelé budou muset zvládnout konkrétní realizaci ve vyučovacím procesu.
V nově platných RVP ZV došlo k širší specifikaci a rozpracování témat dopravní výchovy (DV) a také ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU). Šíři problematiky deklaruje skutečnost, že z celkově devíti vzdělávacích oblastí se problematika OČMU dotýká sedmi z nich.
Vznikla tedy potřeba dostatečně připravit ty, kteří se se změnami budou setkávat přímo ve vzdělávacím procesu, učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) sice na svých stránkách zveřejnily podklady k nově zpracovaným tématům, ale to by pro zvládnutí náročných témat nestačilo, vznikla proto potřeba seznámit učitele s danými tématy podrobněji.
Na základě resortního úkolu MŠMT, připravil NIDV k danému tématu na první pololetí roku 2013 sérii seminářů ve vybraných krajích, kterým předcházela celostátní konference. Do přípravy a realizace tohoto úkolu se aktivně zapojilo i MV-GŘ HZS ČR a Ministerstvo dopravy (MD), zástupci občanského sdružení Asociace Záchranný kruh, Studia Lines s.r.o. a učitelé ze Základní školy (ZŠ) Rakovského v Praze. Ze zástupců uvedených institucí byl sestaven odborný lektorský tým, připravily se podpůrné výukové materiály a sborník prezentací a podkladů k výuce v podobě DVD.
Dne 12. března 2013 se v prostorách MŠMT uskutečnila celostátní konference „Mimořádné události ve škole a jejich řešení – dopravní výchova“, kterého se zúčastnilo celkem 107 pedagogických pracovníků především ze ZŠ. Na této konferenci byli přítomní i krajští koordinátoři BESIP a krajští koordinátoři preventivně výchovné činnosti z Hasičského záchranného sboru České Republiky (HZS ČR), kteří pak realizovali následné semináře v krajích. Tyto proběhly v období od 15. dubna do 17. června 2013 a bylo na nich proškoleno celkem 274 pedagogických pracovníků v 10 krajských seminářích a celostátní konferenci.
Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo seznámení pedagogické veřejnosti s aktualizací a rozšířením předmětných témat v RVP ZV. Konference i semináře zahrnovaly konkrétní údaje o aktualizaci v oblasti OČMU a DV a informace o možných metodách implementace do pedagogické praxe. Součástí byly workshopy k praktickému začlenění témat do výuky, na kterých byly rovněž představeny materiály a pomůcky i příklady dobré praxe, které lze využít při výuce. Důraz byl kladen zejména na praktické způsoby a formy práce, jak daná témata předat žákům.

Spolupráce mezi Hasičským záchranným sborem ČR a NIDV nadále pokračuje, proto je možné nalézt v programové nabídce NIDV další kurzy s touto problematikou. Prioritně však Hasičský záchranný sbor ČR připravuje a realizuje své vlastní akreditované kurzy.

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků vzdělávacích programů „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ pořádaných HZS krajů a HZS hl. m. Prahy v kalendářním roce 2017.

Soubor ke stažení

Vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků vzdělávacích programů „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ pořádaných HZS krajů a HZS hl. m. Prahy v kalendářním roce 2016 (porovnání s rokem 2015).

Soubor ke stažení (pdf 790 kB)

Vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků vzdělávacích programů „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ pořádaných HZS krajů a HZS hl. m. Prahy v kalendářním roce 2015 (porovnání s rokem 2014).

Soubor ke stažení (pdf 699 kB).

Aktualizováno 14. 2. 2017

vytisknout  e-mailem