HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost oddělení

Oddělení kontrolní činnosti jako organizační složka HZS kraje zabezpečuje výkon státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, schvalováním posouzení požárního nebezpečí a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření. 

Při své kontrolní činnosti vychází zejména z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), předpisů vydaných na základě zákona o požární ochraně nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (právní úprava).

Posouzení požárního nebezpečí

Oddělení kontrolní činnosti dále v rámci výkonu státního požárního dozoru schvaluje posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany; toto posouzení požární nebezpečí se předkládá před zahájením provozované činnosti na příslušný územní odbor HZS MSK ve dvojím vyhotovení.
Zjistí-li HZS kraje, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

Prevence závažných havárií

Oddělení kontrolní činnosti HZS MSK vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií.
Podílí se na vyjádření k bezpečnostní dokumentaci (Bezpečnostní program prevence závažné havárie a Bezpečnostní zpráva) zpracovávané a předkládané dle zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdejších předpisů.
V součinosti s odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK provádí společně s Českou inspekcí životního prostředí, Oblastním inspektorátem práce, Českým báňským úřadem, krajským úřadem a krajskou hyginickou stanicí kontrolu podle zákona o prevenci závažných havárií. 

vytisknout  e-mailem