Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koncepce požární prevence v České republice na období let 2012 až 2016

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) zpracovalo novou koncepci požární prevence na roky 2012 až 2016 (dále jen koncepce). Koncepce navazuje na koncepci požární prevence z roku 2003. 

Koncepce Obálka.jpgZpracováním koncepce plní MV-GŘ HZS ČR svou zákonnou povinnost zpracovávat koncepci rozvoje svěřeného odvětví a řešení stěžejních otázek. Při vytváření nové koncepce bylo využito analytických metod, při kterých byla zpracována statistická data dlouhodobě vedená HZS ČR. Data se týkají nejen požárů, ale také kvantifikace výkonu státní správy, zejména státního požárního dozoru. Byly analyzovány současné potřeby společnosti a v souvislosti s aktuální politicko-ekonomickou situací musely být přehodnoceny některé pohledy na cíle požární prevence. Koncepce by měla v určeném časovém horizontu podpořit rozvoj sboru a být přínosem pro veřejnost a další zainteresované partnery i prezentaci ČR vzhledem k zahraniční politice. Koncepce plně respektuje právní řád ČR a také trendy v oblasti úspor ve státní správě.
 
Koncepce byla připravována v několika stěžejních krocích. Vycházelo se z výsledků analýzy současného stavu. Popsány byly nedostatky s poukázáním na jeho slabé stránky (interní rizika) a hrozby (vnější rizika). Bylo definováno hlavní poslání požární prevence – vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požáru a jeho šířením. Dále byly popsány činnosti (celkem 18 procesů) prováděné na úseku požární prevence, které jsou definovány právními předpisy a tvoří mapu požární prevence. Mapa požární prevence má dvě úrovně, jednu tvoří procesy probíhající na MV-GŘ HZS ČR a druhou úroveň procesy probíhající v HZS krajů. Popis jednotlivých procesů tvoří přílohu koncepce.
 
Součástí popisu procesů jsou jejich nedostatky a také cíle, kterých by mohlo být za optimálních podmínek dosaženo a které by eliminovaly slabé stránky, popř. i hrozby. Jednotlivé procesy byly také zpracovány graficky v obecných souvislostech.
 
Analýzám byly podrobeny nedostatky (slabé stránky a hrozby, celkem 105) a definované cíle (celkem 61). Úkolem analýzy bylo zjistit, které cíle jsou významné a přinesou největší prospěch, přidanou hodnotu pro co nejvíce procesů a samozřejmě také které cíle mají nejvyšší prioritu. Současně se koncepce zaměřila na to, aby byla řešena rizika, která byla na základě analýzy označena za významná. Ve snaze o zachování objektivity konzultoval přípravný tým, tvořený třemi příslušníky odboru prevence MV-GŘ HZS ČR a jedním externím spolupracovníkem, zejména význam rizik a cílů s dalšími odbornými autoritami, především z řad příslušníků HZS ČR, a svůj postup korigoval. Výsledná data analýz však musela být přehodnocena s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci. Koncepční cíle byly zaměřeny dovnitř HZS ČR, na reorganizaci oblastí činnosti (procesů), hledání úspor při zachování maximálního komfortu pro adresáty státní správy. Proto byly stanoveny cíle, které mají největší význam a vliv na budoucí fungování orgánů státní správy na úseku požární prevence a na veřejnost, a současně bude jejich dosažení vyžadovat co nejmenší finanční náklady. Důležitá je také skutečnost, že neřešená, ale popsaná rizika a cíle mohou být využity i následně v jiném rozsahu, podle aktuální situace v daném čase, zejména z hlediska nároků na lidské zdroje a finanční prostředky. 
 
Schválené cíle požární prevence na roky 2012 až 2016
 
Zavéstspecialisty pro specifické obory požární prevence, kteří budou odbornými poradci a lektory pro HZS ČR.
Záměrem je sledovat komplexně jednotlivé oblasti zájmu odborně zdatnými příslušníky HZS ČR, kteří budou odbornými autoritami pro celý HZS ČR, navrhovat preventivě výchovnou činnost a sledovat statistická data apod.
Zavést systém posuzování projektů zpracovaných požárním inženýrstvím.
Záměrem je zlepšit podmínky pro výkon vysoce odborné práce posuzovatelů projektů.
Vypracovat systém určování kontrolovaných subjektů podle rizikovosti.
Záměrem je zaměřit prevenci realizovanou požárními kontrolami na nejvýznamnější rizika vzniku požáru a jejich předcházení.
Připravit efektivní způsob průběžného vzdělávání se specializovanou činností a jeho realizaci.
Záměrem je optimálně upravit rozsah výuky specializovaných činností (stavební prevence, kontrolní činnost, vyšetřování příčin vzniku požárů), zavést nové formy výuky, zvýšit odbornou úroveň lektorů.
Definovat jednotný celorepublikový systém řízení a vyhodnocování preventivně výchovné činnosti.
Záměrem je zefektivnit preventivně výchovnou činnost a zvýšit informovanost laické veřejnosti v oblasti předcházení vzniku požárů.
Všechny vytýčené cíle jsou v souladu s posláním požární prevence, a pokud se je podaří uvést do praxe, lze oprávněně očekávat přínos jak pro HZS ČR, tak pro veřejnost. Pro dosažení jednotlivých cílů budou nejdříve zpracovány programy s definovanými postupy a časovým harmonogramem. V nových ekonomických podmínkách však nebude naplňování cílů jednoduchým úkolem.
 
Nenahraditelný prvek bezpečnostního systému
 
Požární prevenci v ČR lze označit jako nenahraditelný prvek bezpečnostního systému ČR. Požární prevence je v současné době promyšlený a dobře fungující systém, jehož narušení by mělo závažné dopady na úroveň bezpečnosti našich občanů, podnikatelů i všech dalších subjektů. Celý systém vychází z požární bezpečnosti staveb, dále se zabývá bezpečností provozu a v případě požáru se zjišťují příčiny jeho vzniku a šíření. Všechna data a informace získané při výkonu státní správy se vyhodnocují a vracejí zpět do oblasti požární prevence, do úpravy předpisů, preventivně výchovné činnosti, kontrolní činnosti apod. Neodmyslitelnou součástí působení požární prevence je i spolupráce s nejrůznějšími subjekty, zejména vědeckými pracovišti, školami, apod. Požární prevence představuje prvek, který by měl být zastoupen téměř všude, neboť je jen velice málo prostředí, kde nemůže vzniknout požár.
 
Koncepce požární prevence ukazuje, že my, kteří vykonáváme státní správu na úseku požární prevence, jsme si vědomi, že naše služby veřejnosti mohou být ještě lepší, a proto jsou cíle koncepce směřovány zejména dovnitř sboru, ke zkvalitnění a zefektivnění vlastního výkonu. Při naplnění cílů koncepce mohou adresáti státní správy očekávat výkon dobré správy při garantování nastavené míry požární bezpečnosti v ČR.
 
plk. Ing. Květoslava SKALSKÁ,
MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem