HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace

 • Obecné zásady evakuace obyvatelstva
 • Zásady opuštění domu nebo bytu při evakuaci

Obecné zásady evakuace obyvatelstva

Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení nehrozí.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, řízení evakuačních opatření, nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění minimalizace následků mimořádné události.

Evakuace se člení podle: 
doby trvání na:

 • krátkodobou - doba trvání mimořádné události nebo jejich následků je do 24 hodin,
 • dlouhodobou - doba trvání je více jak 24 hodin,

velikosti evakuovaného prostoru na:

 • objektovou, kdy se evakuace dotýká jen jedna budova, jeden uzavřený komplex budov,
 • plošnou, kdy se stanovuje evakuační prostor, ze kterého se všichni obyvatelé evakuují,

rozsahu evakuačních opatření na:

 • evakuaci částečnou, kdy se uskutečňují jen některá opatření,
 • úplnou, kdy se plánují a uskutečňují všechna evakuační opatření. 
 •  

Úplná plánovaná evakuace zahrnuje:

 • určení evakuačního prostoru
 • stanovení evakuačních tras
 • průchod evakuovaných osob evakuačními a přijímacími středisky
 • zajištění nouzového ubytování pro evakuované
 • nouzové přežití, pořádkové, dopravní, zdravotnické a mediální zabezpečení

Evakuace se přednostně se plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva:

 • děti do 15 let
 • pacienty ve zdravotnických zařízeních
 • osoby umístěné v sociálních zařízeních
 • osoby zdravotně postižené
 • doprovod výše uvedených osob


Při krátkodobé a objektové evakuaci se zpravidla neorganizuje nouzové ubytování evakuovaných, ani jejich přeprava hromadnými dopravními prostředky. Opuštění evakuovaného prostoru se děje obvykle pěšky, nebo pomocí prostředků v místě dostupných. To se však netýká evakuace zdravotnického nebo sociálního zařízení, kam se pro přepravu nepohyblivých osob dopravní prostředky povolávají.

Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel zásahu IZS, starosta obce, nebo ji mohou vyhlásit orgány krizového řízení. V objektu, kde se shromažďuje větší počet osob, ve veřejných budovách při bezprostředním ohrožení lidí, mohou evakuaci vyhlásit též jejich provozovatelé či majitel.

evakuační autobus     evakuační středisko     stavba hráze     Troubky - povodně 2010        

 

Zásady opuštění domu nebo bytu při evakuaci

Doporučení občanům jaké činnosti a opatření provést při opuštění bytu a domu před vyhlášením všeobecné evakuace a bezprostředně po jejím vyhlášení. A další opatření, která jsou vhodná provést, hrozí-li povodně.

Po vyhlášení pokynu k evakuaci je nutné připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu. Jeho doporučeným obsahem jsou :

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny,
 • základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky,
 • kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
 • předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírák na konzervy.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Dalšími opatřeními, které je nutné zabezpečit před odchodem z bytu jsou:

 • ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
 • uhasit oheň v topidlech,
 • zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
 • uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
 • zabalit evakuační zavazadla,
 • malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,
 • kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,
 • vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček s oznámením „EVAKUOVÁNO",
 • dostavit se do evakuačního střediska, majitelé osobních automobilů se svým vozidlem.

Je-li dostatek času (např. možnost vyhlášení evakuace byla předem avizovaná orgány veřejné správy) doporučujeme občanům:

 • evakuovat mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení, spotřební elektroniku, osobní počítače, předměty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,
 • odvézt nebo zajistit proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy, stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
 • odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, které nebudou použita pro přepravu vlastní a rodinných příslušníků za evakuace,
 • přestěhovat z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového ustájení  pro ně zajistit krmivo.

Při povodních je dále potřeba:

 • vynést ze sklepů a přízemních místností do vyšších pater různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné hmoty, olej apod.; má se tím předejít zamoření vody nebezpečnými chemickými látkami,
 • na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit (přivázat) předměty, které plavou nebo by je mohla vzít voda,
 • z volného prostranství odstranit předměty, které mohou vytvářet umělé hráze valící se vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci,
 • připravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory do sklepů a vstupních dveří do domu,
 • utěsnit otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech,
 • vytvořit hráz z pytlů s pískem kolem studně.


Při veškeré činnosti k přípravě na evakuaci zachovejte klid a dle potřeby se snažte uklidnit ty, kdo to potřebují. Jednejte s rozvahou a dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují nebo zajišťují evakuaci.
Při opouštění bytu nebo rodinného domku vezměte sebou připravená evakuační zavazadla, domácí zvířata, uzamkněte byt a dostavte se do určeného evakuačního střediska. Ujistěte se, zda i sousedé vědí o evakuaci a zda nepotřebují při její přípravě vaši pomoc. Nezapomeňte vložit dětem do kapsy cedulku se jménem a adresou.
Také při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují evakuaci. Evakuace je mimořádné opatření a podléhají ji v zásadě všechny osoby.
 

vytisknout  e-mailem