HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska

Povinně zveřejňované informace dle dikce zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejněné informace jsou upravené v souladu citovaným zákonem a dle § 5 odst. 4) citovaného zákona zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Formální a obsahová úprava je koncipována v souladu s vyhláškou Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Povinně zveřejňované informace za rok 2015

1)      DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ HZS KRAJE VYSOČINA:

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
 
2)      ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: 
 
  • -         ředitelství HZS Kraje Vysočina,
  • -         územní odbory: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,

  • -         jednotky HZS Kraje Vysočina,

  • -         organizačními součástmi HZS Kraje Vysočina jsou i technická a účelová zařízení.

3)      ELEKTRONICKÁ PODATELNA: 
 
spisovna@hasici-vysocina.cz,ID datové schránky: ntdaa7v
 
4)      PŘÍJEM PODÁNÍ: 
 
Podání – žádost o poskytnutí informace, stížnost, odvolání, návrh – se podává:
a)      osobně: podatelna HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava – 1. patro, dveře č. 223

                        územní odbory HZS Kraje Vysočina: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou

b)      poštou: HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
c)      faxem: +420 950 270 152
d)      elektronicky: spisovna@hasici-vysocina.cz

 

5)      PODÁNÍ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU:
 
Odvolání proti rozhodnutí lze podal dle §16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písmeně u zpracovatele, který rozhodnutí vydal nebo vydat měl. Odvolání se podává písemně.
 
6)      PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ ČINNOST HZS ČR: 
a)      zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
b)      zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
c)      zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (ve znění zákona č. 430/2010 Sb.)
d)      zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 Předpisy upravující činnost HZS ČR jsou k nahlédnutí na podatelně HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava – 1. patro

 
7)      PRAVIDLA ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ:

a) Náklady na pořízení kopií:

 
     
Jednostranná kopie
formát
cena v Kč / 1 ks
A4 černobílá
0,50
A4 barevná
2,00
A3 černobílá
1,00
A3 barevná
 3,50
 
 Oboustranná kopie
Formát
cena v Kč / 1 ks
A4 černobílá
1,00
A4 barevná
3,50
A3 černobílá
2,00
A3 barevná
7,00
                                                              
 
  • a)      jednostranná kopie                                      b) oboustranná kopie

 e) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

 

b) Náklady na opatření 1 ks technického nosiče dat:
       CD-R                                  4,00   Kč
       DVD-R                                6,00   Kč
c) Náklady na odeslání informací žadateli:
Balné se neúčtuje, poštovné dle aktuálního ceníku České pošty.
 

 

Za každou celou hodinu práce mimořádně rozsáhlého vyhledávání činí 274,- Kč. Jedná-li se o čas kratší než jednu hodinu, lze zkrátit uvedený náklad o poměrnou část až o polovinu. Pokud celkové náklady za poskytnutí informace žadateli na základě jedné žádosti vypočtené podle bodu 1. až 4. nepřesáhnou 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně. V případě, že výsledná částka za pořízení kopií bude vypočtena na padesátihaléř, zaokrouhluje se úhrada na celou korunu směrem nahoru.
     Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě vzniklých nákladů.
f) Způsob úhrady:
Bezhotovostní platbou nebo poštovní poukázkou typu „A“ na příjmový účet HZS Kraje Vysočina č. 19-15032881/0710, variabilní symbol 2329plus poslední dvě číslice běžného roku (12) plus čtyři místa pořadové číslo poskytované informace v běžném roce (od 0001). Způsob úhrady vč. variabilního symbolu bude uveden na oznámení o výši úhrady žadateli.
 
8)      VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

 
V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje HZS Kraje Vysočina výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací.
 
Za rok 2015 byly u HZS Kraje Vysočina podány dvě žádosti o poskytnutí informace.:
  • Počet podaných žádostí o informace                                               2
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                       0
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                          0
  • Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona                     Žádné řízení neproběhlo
  • Další informace vztahující se k uplatňování zákona                       Žádné řízení neproběhlo
 

Podatelna orgánu nemocenského pojištění

PODATELNA ORGÁNU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
 
Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace:   
 
Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění a kde je možno odevzdat podání:   PO, ST  08:00 - 17:00
 
Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění a kde je možno učinit podání:         PO, ST   08:00 - 14:00
V rámci stanovených úředních hodin lze učinit podání ústně do protokolu, nebo nahlížet do spisu, nebo požádat o podání informací ve věcech pojištění, ve smyslu zákona.
 
Adresa, na které je možno odevzdat podání: 
Hasičský záchranný sbor
Kraje Vysočina
Ke Skalce 32
586 04 Jihlava
 
Elektronická podatelna HZS Kraje Vysočina, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě:
e-mail: podatelna@hzskv.cz
 
Možnost podání do datové schránky opatřené elektronickým podpisem:
ID datové schránky HZS Kraje Vysočina : ntdaa7v
 
Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:         
Veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash-disk
 
Určené pracoviště k plnění funkce správního orgánu (služební orgán I. stupně):
Služební orgán I. stupně: plk. Mgr. Vendula Přikrylová,
ředitelka kanceláře krajského ředitele HZS Kraje Vysočina,
tel.: 950270158, e-mail: vendula.prikrylova@hasici-vysocina.cz
Zástupce služebního orgánu I. stupně:plk. Mgr. Aleš Sedmera,
právník,
tel.: 950270166, e-mail:ales.sedmera@hasici-vysocina.cz
 
Určení pracoviště k plnění funkce služebního útvaru oddělení personální a PaM:
Pracoviště, které vyplácí služební příjem/náhrady mzdy: Oddělení  personální a PaM
Pracovníci pověření vedením agendy za služební útvar:
Lenka Šarounová, mzdová účetní
tel.: 950270168, e-mail: lenka.sarounova@hasici-vysocina.cz
Zdenka Mikanová, mzdová účetní
tel.: 950270162, e-mail: zdenka.mikanova@hasici-vysocina.cz
Božena  Pelejová, referent sociálních věcí
tel.: 950270162, e-mail: bozena.pelejova@hasici-vysocina.cz
 
 
 
                                            plk. Ing. Petr Beneš, v.r.

 

 

vytisknout  e-mailem