HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

Zásady, způsob zpracování, náležitosti a používání Havarijního plánu kraje a Vnějšího havarijního plánu. 

  • Havarijní plán kraje
  • Vnější havarijní plán

Havarijní plán kraje

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.

Havarijní plán kraje zpracovává hasičský záchranný sbor kraje za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, a podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi.

Havarijní plán kraje se zpracovává v minimálně dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení havarijního plánu kraje se ukládá jako součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku kraje.

Hasičský záchranný sbor kraje předá složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje, výpisy z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí.

Osnova Havarijního plánu Plzeňského kraje

Informační část :

1. Charakteristika Plzeňského kraje
2. Jednotlivé druhy mimořádných
události Operativní část :

a) Pomoc poskytovaná sousedním krajům
b) Pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních krajů
c) Pomoc, která může být poskytnuta z ústřední úrovně
d) Způsob vyrozumění o mimořádné události a spojení  Plány konkrétních činností :

1. Plán vyrozumění
2. Plán traumatologický
3. Plán varování obyvatelstva
4. Plán ukrytí obyvatelstva
5. Plán individuální ochrany obyvatelstva
6. Plán evakuace obyvatelstva
7. Plán nouzového přežití obyvatelstva
8. Plán monitorování
9. Pohotovostní plán veterinárních opatření
10. Plán veřejného pořádku a bezpečnosti
11. Plán ochrany kulturních památek
12. Plán hygienických a protiepidemických opatření
13. Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky
14. Plán odstranění odpadů

Vnější havarijní plán

Vnější havarijní plán se zpracovává pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie podle § 27 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. a pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zvláštního právního předpisu.

 

Vnější havarijní plán se zpracovává minimálně ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení vnějšího havarijního plánu se ukládá jako součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku kraje.

Vnější havarijní plán jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie zpracovává hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu se nachází jaderné zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření, u kterého je stanovena zóna havarijního plánování.

 

Hasičský záchranný sbor kraje, který zpracoval vnější havarijní plán, zajistí předání vyhotovení vnějšího havarijního plánu žadateli o povolení nebo držiteli povolení, ministerstvu, Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a hasičským záchranným sborům krajů, do jejichž územního obvodu zasahuje zóna havarijního plánování.

Obce, správní úřady s krajskou působností, správní úřady s okresní působností a složky uvedené ve vnějším havarijním plánu kraje a dotčené předpokládanou mimořádnou událostí obdrží od koordinujícího hasičského záchranného sboru po jednom vyhotovení výpisu z vnějšího havarijního plánu v rozsahu potřebném pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádné události.
 

vytisknout  e-mailem