HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči radí - Začala plesová sezóna

Společenská sezona plesů začíná. Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. 

Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. Další povinnosti provozovatelů společenských akcí s větším počtem osob jsou nově stanoveny vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách staveb (nabyla účinnosti 1.7.2008). Příloha č. 6 část B uvedené vyhlášky (v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, že nad místy, kudy unikají osoby, a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího prostoru nesmí být použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. V případě, že prostor není určen ke shromažďování většího počtu osob, platí, že v jiných prostorech, určených pro více než 10 osob, nesmí být použity hořlavé látky na více než 30 % plochy pod stropem, při čemž tyto nesmí být instalovány v prostoru přede dveřmi a za dveřmi a to v ploše odpovídající trojnásobku šířky dveří vymezené částí kruhu k ose dveří. Rovněž nad venkovním shromažďovacím prostorem nesmí být použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají.
Zde je nutné zdůraznit, že citovaná vyhláška je nadřazena nařízením kraje nebo obecně závazným vyhláškám obcí, které nemohou stanovit nižší úroveň bezpečnosti.
Organizátorům plesů, kteří provozují činnost v pronajatých prostorách, doporučujeme seznámit se řádně s podmínkami, kdo a v jakém rozsahu plní povinnosti na úseku požární ochrany.

Stejně jako v minulosti jsou organizátoři v průběhu akce povinni zabezpečit především dostatek trvale volně průchodných komunikačních prostorů a únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další bezpečnostní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík či acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003 ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a dále v obecně závazných vyhláškách obcí. Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.

vytisknout  e-mailem