Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování

Financování  výstavby koncových prvků jednotného systému varování
 
Z důvodu možnosti financování výstavby koncových prvků jednotného systému varování a informování ze Strukturálních fondů EU (dále jen „SF EU“) jsou zrušeny účelové dotace na výstavbu koncových prvků jednotného systému varování a informování poskytované Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Zrušení těchto účelových dotací je platné od roku 2010 po dobu čerpání finančních prostředků ze SF EU.
 
V programovém období SF 2014 - 2020 lze čerpat finanční prostředky v oblasti varování z Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP") z prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření. V jeho rámci budou podporované aktivity budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Typy příjemců jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace.
 
Pro rok 2016 byla v rámci harmonogramu výzev pro OPŽP a s podporovanými aktivitami 1.4 vyhlášena výzva č. 35, která je směrována jen na lokální úroveň. Termín přijímání žádostí je stanoven od 1.3.2016 a ukončení do 31.5.2016. Zpracovaný projekt musí splňovat (níže uvedené) „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění".
 
Vzhledem ke zkušenostem z minulého programového období lze konstatovat, že předpokladem úspěšné realizace projektů bez obstrukcí s dodavateli, včetně bezproblémového zapojení pořízených koncových prvků varování do JSVV, je nutná spolupráce a komunikace s regionálními centry SF ŽP a s danými HZS krajů (příslušníky odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení) a to již v období zámyslu realizace akce v předmětné prioritní ose. Zde je nutno upozornit, že stanovisko HZS kraje se vydává jen k předložené ucelené dokumentaci zpracovaného projektu.
 
Další informace k OPŽP na www.opzp.cz
 

V Praze dne 3. 3. 2016

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva

vytisknout  e-mailem