Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 3/2015

V části zaměřené na POŽÁRNÍ OCHRANU se zamýšlíme nad motivy, které vedou pachatele k úmyslnému zakládání požárů. Informujeme o změnách, které obsahuje aktualizovaný Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany zpracovaný ČAHD, z.s., ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR. Analýza řešení hovorů na linky tísňového volání HZS ČR, závěry X. ročníku konference Medicína katastrof, další díl seriálu věnovaného záchranářské kynologii a hodnocení cvičení Metro 2014, jsou hlavními tématy části zaměřené na IZS. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme s poznatky z přípravy techniků ochrany obyvatelstva jednotek SDH obcí a ze vzdělávacích seminářů k problematice ochrany člověka za mimořádných událostí organizovaných pro pedagogy ZŠ a SŠ. Dále přinášíme závěry XIV. ročníku konference Ochrana obyvatelstva a informujeme o průběhu cvičení ZÓNA KOMUNIKACE 2014, jehož cílem bylo prověřit komunikaci s obyvatelstvem v případě vzniku radiační havárie v jaderné elektrárně.  

Každá mimořádná událost spojená s únikem radioaktivních látek je náročná na včasnou realizaci neodkladných opatření směrem k obyvatelstvu. U případné radiační události v jaderné elektrárně to platí pro poměrně rozsáhlé území a velký počet obyvatelstva. Pro tyto případy se zpracovávají vnitřní a vnější havarijní plány jaderných elektráren. Pro vyhlašování mimořádných událostí druhého (MU2) a třetího stupně (MU3) v jaderné elektrárně se plánují procesy, které realizují orgány krizového řízení všech stupňů. Přijatá opatření se komunikují s obyvatelstvem, které se v zóně nachází. A právě tuto komunikaci mělo za cíl prověřit cvičení „ZÓNA KOMUNIKACE 2014“, které se uskutečnilo 11. listopadu 2014 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Příprava cvičení

Hlavním cílem cvičení bylo prověřit poskytování pokynů a potřebných informací obyvatelstvu k provedení ochranných opatření a usměrňování jeho chování v případě vzniku radiační havárie v Jaderné elektrárně Temelín. Zjistit, zda nastavené postupy v této oblasti jsou správné, a následně získané poznatky využít při cvičení „ZÓNA 2015“.

HZS Jihočeského kraje, jako zpracovatel Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín, si velmi dobře uvědomuje, že správná komunikace neodkladných a následných ochranných opatření má přímý vliv na jejich účinnost. Obyvatelé, kteří žijí v zóně havarijního plánování, jsou periodicky mnoha cestami připravováni na to, že klíčovým komunikačním prostředkem při mimořádné události jsou veřejnoprávní televize a rozhlas. Cestou médií jsou pak vydávána plánovaná opatření. Všechny plány, opatření a činnost orgánů krizového řízení by přišly vniveč, pokud podávané informace nebudou správným způsobem reagovat na vzniklou situaci. A to co do jejich obsahu, tak i formy. Při událostech typu havárie v jaderném zařízení se dá předpokládat určitá míra nekoordinovaného a obtížně předvídatelného chování obyvatelstva. Nežádoucím jevem je panika a stresové jednání. Prezentace opatření tiskovou skupinou, která je zřízena při krizovém štábu kraje, hraje klíčovou úlohu při usměrňování chování obyvatelstva v postiženém a ohroženém území.

Za HZS Jihočeského kraje se cvičení účastnili příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, IZS a služeb, psychologického pracoviště a tisková mluvčí. Příslušníci HZS Jihočeského kraje byli členy tiskové skupiny a stálé pracovní skupiny krizového štábu Jihočeského kraje (KŠ JčK). Dalšími cvičícími byly Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS), Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje (PČR), Krajský úřad Jihočeského kraje (KÚ JčK), Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS JčK), Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj (KVS JčK) a ČEZ, a.s. Přípravě cvičení předcházela dvě pracovní jednání svolaná za účelem upřesnění a vzájemného sladění navrženého programu, záměru, cílů a úkolů, plynoucích ze cvičení a stanovení role cvičících, hostů a pozorovatelů. Jako pozorovatelé byli přizváni vybraní starostové obcí v zóně havarijního plánování, studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a skupina seniorů. Hosté - ředitelé složek IZS, zástupce SÚJB, Policejní akademie České republiky v Praze a ředitelé významných organizací na území Jihočeského kraje sledovali celý průběh cvičení, vyslechli přednesené pokyny určené obyvatelstvu a následně hodnotili jejich srozumitelnost a celistvost pro veřejnost.

Záměrem cvičení bylo procvičit (prověřit) koordinační úlohu tiskového mluvčího Jihočeského kraje a zásady činnosti tiskové skupiny KŠ JčK při zpracování a následné prezentaci pokynů obyvatelstvu v zóně havarijního plánování a obyvatelstvu v celém Jihočeském kraji. Cvičení plynule navázalo na úspěšně realizované cvičení „ZÓNA MÉDIA 2013“, z jehož scénáře se částečně vycházelo. Dalším podkladem pro přípravu a průběh cvičení byl plán konkrétních činností Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín, interní dokumentace cvičících složek a organizací. V případě HZS Jihočeského kraje jde o prováděcí dokumentaci štábu, zpracovanou pro skupinu ochrany obyvatelstva k zajištění plnění úkolů při radiační havárii na Jaderné elektrárně Temelín.

V rámci již zmíněných pracovních jednání bylo upřesněno, že úkolem bude procvičit:

koordinační roli tiskového mluvčího Jihočeského kraje v rámci činnosti celé tiskové skupiny (složení skupiny - tiskový mluvčí KÚ JčK, HZS JčK, PČR, ZZS JčK, KVS JčK, KHS JčK, ČEZ, a.s., a psycholog),
zásady činnosti tiskové skupiny,
činnost tiskové skupiny při získávání a zpracování textu pokynů obyvatelstvu v zóně havarijního plánování k provedení ochranných opatření,
činnost tiskové skupiny při získávání a zpracování textu informací pro obyvatelstvo k usměrnění jeho chování, zabránění panického chování,
činnost psychologa při korekci finálních textů (psycholog HZS JčK a PČR),
činnost stálé pracovní skupiny KŠ JčK a štábů jednotlivých složek IZS a organizací při zpracování podkladů pro tiskovou skupinu,
prostory a materiálně - technické vybavení pro činnost tiskové skupiny,
praktickou prezentaci pokynů a informací pro obyvatelstvo.

Průběh cvičení

Cvičení bylo zahájeno vysvětlením scénáře a dalšími organizačními pokyny. Scénář cvičení byl pro všechny cvičící, hosty a pozorovatele do poslední chvíle utajený. Obsahoval tři základní rozehry:

1. rozehra - vznik MU3 s přijímáním neodkladných ochranných opatření (varování, ukrytí, jodová profylaxe, regulace pobytu a pohybu),
2. rozehra - únik radioaktivních látek z Jaderné elektrárny Temelín do ovzduší, vyhlášení krizového stavu a přijímání preventivních opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví a veterinární péče,
3. rozehra - provedení evakuace z obce do místa nouzového ubytování, uzavření území, ze kterého byla evakuace provedena, odvolání ukrytí v obcích, kde nebyla evakuace nařízena. Na základě doporučení SÚJB byla nařízena evakuace obce Temelín a obce Všemyslice.

Každá z rozeher byla zakončena přímým výstupem tiskové skupiny do médií (Česká televize a Český rozhlas) s připravenými pokyny pro obyvatelstvo s cílem usměrnění jejich chování. Na přípravě pokynů se významným způsobem podíleli psychologové HZS Jihočeského kraje a Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, kteří pracovali přímo s tiskovými mluvčími. V průběhu tvorby pokynů nepřetržitě pracovala stálá pracovní skupina KŠ JčK, která poskytovala relevantní a důležité informace k dané situaci a komunikovala s tiskovou skupinou.

Cvičení bylo ukončeno prvotním vyhodnocením. Poté bylo zpracováno podrobné vyhodnocení za každou cvičící složku a organizaci samostatně a předáno na Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení krizového řízení k celkovému vyhodnocení. Toto vyhodnocení bude předloženo bezpečnostní radě Jihočeského kraje.

Poznatky ze cvičení

ze strany organizátorů (Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení krizového řízení) velmi dobře připraveno. Jednotlivé rozehry byly připraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily situaci havárie na Jaderné elektrárně Temelín,
cvičící si prakticky ověřili své schopnosti a dovednosti, které budou moci uplatnit při řešení mimořádné události radiační havárie,
jako negativum se projevilo prostorové oddělení stálé pracovní skupiny a tiskové skupiny, relativně velká vzdálenost mezi cvičícími skupinami generovala chyby, které občas vyústily v nepochopení důležitosti informace nebo ve „ztrátu“ informace, jež by mohla být v určitém okamžiku klíčová,
chyběl pracovní prostor pro společnou práci tiskového mluvčího a člena stálé pracovní skupiny za danou složku nebo organizaci,
do budoucna je nutné vyřešit práci organizací, které nemají svého tiskového mluvčího, tzn. informace připravují i prezentují stejní lidé (KHS JčK, KVS JčK),
informace ze stálé pracovní skupiny by měly být stručné a výstižné. Pracovníci jednotlivých složek, pracující ve stálé pracovní skupině KŠ JčK, nemusejí podávané informace strukturovat do vlastní tiskové zprávy, jak při cvičení někteří dělali. Stačí podávat pouze bodové informace k situaci. Tiskový mluvčí si již zprávu vytvoří sám,
důležitá je funkce vedoucího stálé pracovní skupiny, která z počátku cvičení byla nedostatečně plněna. Následkem toho byly některé úkoly zpracovány vícekrát, vedoucí neměl kontrolu nad tím, jaké výstupy ze skupiny odcházejí, resp. celá stálá pracovní skupina neměla zpětnou vazbu, jaké informace ze skupiny odcházejí,
pozitivně je nutné hodnotit možnost procvičit nového člena stálé pracovní skupiny KŠ JčK a člena štábu HZS Jihočeského kraje – vedoucího skupiny ochrany obyvatelstva.

V rámci vyhodnocení cvičení byly navrženy další podněty, které povedou ke zlepšení práce tiskové skupiny a kvality předávání pokynů obyvatelstvu. HZS Jihočeského kraje do závěrů ze cvičení navrhl:

připravit grafické výstupy pro vizualizaci pokynů,
připravit strukturu informací pro obyvatelstvo podle Vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín na webových stránkách složek IZS a SÚJB,
zajistit úzký kontakt tiskových mluvčích s členem stálé pracovní skupiny z jeho organizace a se štábem vlastní organizace,
informovat obyvatelstvo na daném území prostřednictvím mobilních operátorů,
úpravu formátu tiskové konference a informace pro obyvatelstvo.

Závěrem lze konstatovat, že záměr cvičení „ZÓNA KOMUNIKACE 2014“ tak, jak byl navržen, byl naplněn. Cvičení ukázalo na podněty a postřehy, kterým je třeba stále věnovat naši pozornost a řešit je nejen v rámci krizového a havarijního plánování.

kpt. Mgr. Kamila MRÁČKOVÁ, HZS Jihočeského kraje, foto Milan VÁVRŮ a Vladimír MEDVEDZ

vytisknout  e-mailem